LGR

LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków

Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki Powiat Drawski Powiat Drawski Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Złocieniec Gmina Złocieniec Gmina Czaplinek Gmina Czaplinek Gmina Wierzchowo Gmina Wierzchowo Gmina Ostrowice Gmina Ostrowice Gmina Kalisz Pomorski Gmina Kalisz Pomorski Gmina Barwice Gmina Barwice Gmina Grzmiąca Gmina Grzmiąca Gmina Borne Sulinowo Gmina Borne Sulinowo

Pytania i odpowiedzi

Email Drukuj PDF

1. Czy podmioty gospodarcze, które dostaną dofinasowanie będą zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (wg stanu prawnego na dzień 11.07.2011), podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie należące do tego sektora są zobowiązane do jej stosowania, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

• Ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowanie ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy

• Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy (tzn. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ? Dz. U. Nr 224, poz. 1795)

• Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Należy wskazać, iż objęcie obowiązkiem stosowania ustawy na postawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp uzależnione zostało od łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Brak spełnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie przedmiotowego przepisu.

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych UZP/DP/O WBA/46316/5144/10 z 1.03.2010


2. Czy w sytuacji, kiedy realizacja inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia należy sporządzić Studium Wykonalności?

W przypadku, gdy inwestycja nie wymaga zgłoszenia lub uzyskania decyzji administracyjnych w postaci pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, studium wykonalności nie jest wymagane.

Interpretacja własna


3. Czy Urząd Marszałkowski może żądać od beneficjenta oświadczenia w zakresie VAT?

W treści umowy o dofinansowanie zostanie zawarte oświadczenie beneficjenta, że jest on bądź nie jest podatnikiem VAT. Ocena kwalifikowalności VAT należy do Urzędu Marszałkowskiego jako strony umowy o dofinansowanie.

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011


4. Czy pomoc przyznana na wsparcie przedsiębiorców będzie stanowić pomoc "de minimis"?

Pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego nie jest pomocą publiczną, w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (TWE).

Na podstawie pisma RYBoz-AW-075-94/11 Dyr. Dep. Rybołówstwa MRiRW z 4-05-2011 i pisma Sekretarza Stanu MRiRW - RYBkmr-jm-075-1/10 L.dz. 183 z dnia 19.01.2010


5. Co z kwestią przestrzegania przez Beneficjentów programu operacyjnego RYBY 2007-2013 zasad konkurencyjności?

Informacja z MRiRW dotycząca wymogu załączania przez wnioskodawcę, który nie jest zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z poźn. zm.), na etapie wniosku o dofinansowanie co najmniej dwóch ofert na planowane w ramach realizacji operacji zakupy.6. Pytania i odpowiedzi w zakresie osi priorytetowej 4 –Zrównowaony rozwój obszarów zalenych od rybactwa.

Zbiór pytan i odpowiedzi w zakresie osi priorytetowej 4 –Zrównowaony rozwój obszarów zalenych od rybactwa.


 

Rozliczenie projektu

Zachodniopomorska Sieć LGR

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich

Obszary wsparcia w programie operacyjnym RYBY 2007-2013

Kalendarz

lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

LGR

LGRLGR

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.